V. ДЕЙСТВИЕ НА ДОГОВОРА

Прекратяване

Чл. 33.

  1. Освен в случаите предвидени в настоящите Общи условия, договорът между страните се прекратява и при настъпване на някое от следните обстоятелства:
    • а. преустановяване на дейността на MG PRODUCING или прекратяване поддържането на www.mgproducing.com;
    • б. взаимно писмено съгласие на страните за прекратяването;
    • в. други предвидени в закона случаи.
  2. Потребителят има право по всяко време по своя собствена преценка да спре ползването на предоставяните от MG PRODUCING Услуги.
  3. При прекратяване на договора MG PRODUCING дезактивира Потребителския профил на Регистрирания потребител и заличава Паролата за достъп до Потребителския профил на Абоната.

Разваляне на договора

Чл. 34. Извън посочените по-горе случаи, всяка от страните може да развали настоящия договор с отправяне на едноседмично писмено предизвестие до другата страна, в случай на неизпълнение на задълженията по договора. Доколкото страна по договора е Нерегистриран потребител, развалянето на договора от негова страна се извършва чрез преустановяване ползването на Услугите, предоставяни посредством www.mgproducing.com.

 

Лични данни ←   → Други положения