II. ПРЕДОСТАВЯНИ УСЛУГИ. УСЛОВИЯ ЗА ДОСТЪП ДО ПРЕДОСТАВЯНИТЕ УСЛУГИ.

Безплатни Услуги, предоставяни посредством www.mgproducing.com

Чл.9.

 1. 1.Безплатни Услуги са Услугите, предоставяни на Регистрирания потребител от MG PRODUCING чрез уебсайта www.mgproducing.com, за достъп до които е достатъчна регистрацията по чл. 4., „Безплатна пощенска кутия” за нуждите на отношенията между Регистрирания потребител и MG PRODUCING, услугата „Търсене”, както и други допълнителни Услуги, които могат да бъдат включени и в по-късен момент.
 2. 2.Услугата "Безплатна пощенска кутия" включва предоставяне на Регистрирания потребител на една безплатна електронна пощенска кутия от типа vie@mgproducing.com, до която той има достъп през своя Потребителски профил. Дисковото пространство, предоставяно за ползуване от Регистрирания потребител за пощенска кутия е ограничено. MG PRODUCING не носи отговорност за изтриване, връщане или неполучаване на съобщения или друга информация, поради ограниченото дисково пространство. За предоставяне на услугата „Безплатна пощенска кутия” Регистрирания потребител e дължен да подаде заявка за активация до MG Producing ЕOOД.
 3. 3.Услугата "Търсене" предоставя възможност на Потребителя за откриване и достъп до информационни ресурси и материали в www.mgproducing.com по зададени от Потребителя характеристики.

Платени Услуги, предоставяни посредством www.mgproducing.com

Чл.10.

 1. 1.Платените Услуги, предоставяни от MG PRODUCING чрез www.mgproducing.com, са Услуги на информационното общество по смисъла на Закона за електронната търговия, за ползването на които, освен регистрация, е необходимо заявяване от страна на Регистрирания потребител и заплащане на цената на съответната услуга.
 2. 2.Според срока на валидност на активираната услуга MG PRODUCING предлага следните видове платени Услуги:
  • Услуги с еднократно активиране (активационни Услуги), до които след първоначалното им активиране Регистрираният потребител има достъп до дезактивиране или заличаване на Потребителския му профил, разваляне на договора или неговото прекратяване съобразно настоящите Общи условия;
  • абонаментни Услуги, достъпът, до които се осъществява след предплащане на съответна абонаментна такса и активирането им и се преустановява след изтичане на абонаментния период, за който е предплатен достъпът до тях;
  • Услуги, достъпът до които се осъществява след заплащане на съответната цена и активирането им и се преустановява след изконсумиране на предплатения от Регистрирания потребител пакет Услуги.
 3. 3.Конкретните платени Услуги, тяхното съдържание, условията за предоставянето им и цените за достъп до същите се публикуват на съответните Интернет страници на www.mgproducing.com.

Цени и начини на плащане

Чл.11.

 1. 1.Цените за получаване на достъп до платените Услуги са обявени на съответната Интернет страница на www.mgproducing.com и са предмет на актуализиране от страна на MG PRODUCING. Посоченият размер на цените включва дължимия данък върху добавената стойност /в случай, че такъв се дължи/. Последващо изменение в цените не засяга правата на Регистриран потребител, който вече е предплатил определено време за достъп до Услугите.
 2. 2.Регистрираният потребител може да извърши плащането на цената на услугата или абонаментната такса по всеки един от посочените в съответната Интернет страница начини.
 3. 3.Цената на услугата може да бъде платена от Регистрирания потребител или от трето лице.

Услуги за Регистрирани потребители, предоставяни посредством www.mgproducing.com

Чл.12.

 1. 1.Услугите за Регистрирани потребители, предоставяни посредством www.mgproducing.com, са Услуги, за които е необходима регистрация по чл. 4 по-горе.
 2. 2.Услугите по предходната алинея се изразяват в предоставяне на Регистрирания потребител на възможност за съхраняване на файлове на сървъри на MG PRODUCING посредством Потребителския си профил, както и възможността Регистрираният потребител да прави така съхранените файлове достъпни и за други лица. Дисковото пространство, предоставяно на Регистрирания потребител за съхраняване на файлове, е ограничено като MG PRODUCING си запазва правото да променя без предупреждение размерът на това ограничение.
 3. 3.Файловете, съхранени от Регистриран потребител посредством Потребителския му профил, доколкото не са изтрити от самия Регистриран потребител, се пазят на сървърите на MG PRODUCING и са достъпни за Регистрирания потребител и за лицата, с които те са споделени, за срока на действие на договора между Регистрирания потребител и Нет Инфо, с изключение на случите, изрично предвидени в настоящите Общи условия.
 4. 4.Лицето, направило регистрация по начина, описан в ал. 4 по-горе, декларира съгласието си предоставените от него данни и материали да бъдат използвани за нуждите на MG PRODUCING, както и където намерят за добре за неограничен период от време, в съответствие със законовите разпоредби в Република България, Европейския съюз и всички приложими чужди закони

Услуги за Нерегистрирани потребители, предоставяни посредством www.mgproducing.com

Чл.13.

 1. 1.Услугите за Нерегистрирани потребители, предоставяни посредством www.mgproducing.com, са Услуги, за които не е необходима регистрация по чл. 4 по-горе.
 2. 2.Услугите по предходната алинея се изразяват в предоставяне на Нерегистрирания потребител на възможност за съхраняване на файлове на сървъри на MG PRODUCING, посредством заявка и изпращане на файл на casting@mgproducing.com в реално време (on-line), както и възможността Нерегистрираният потребител да прави така съхранените файлове достъпни и за други лица.
 3. 3.Файловете, съхранени от Нерегистрирания потребител посредством описания в горната алинея начин, се пазят на сървърите на MG PRODUCING и са достъпни за Нерегистрирания потребител и лицата, с които са споделени и ще бъдат използвани за нуждите на MG PRODUCING, както и където намерят за добре за неограничен период от време, в съответствие със законовите разпоредби в Република България, Европейския съюз и всички приложими чужди закони

 

Общи разпоредби ←   → Права и задължения