III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

Права и задължения на MG PRODUCING

Чл.14.

 1. MG PRODUCING се задължава да полага дължимата грижа за предоставяне възможност на Потребителя за нормално ползване на Услугите - предмет на настоящите Общи условия.
 2. MG PRODUCING има задължението да контролира начина, по който Потребителят използва предоставяните Услуги, да проверява, проследява или записва информацията и другите материали, които Потребителят зарежда, разполага, използва, разпространява или прави достояние на трети лица, включително и съдържанието на файловете, съхранени на сървъра му или предоставени на други лица от Потребителя при ползване на Услугите предоставяни посредством www.mgproducing.com. MG PRODUCING има право да дезактивира или заличи Потребителското име и Паролата за достъп до Потребителския профил на Регистрирания потребител или да изтрие цялото съдържание в него, но не преди датата на изтичане на последния предплатен от Регистрирания потребител абонаментен период или изконсумиране на предплатения пакет Услуги при ползване на платените Услуги по чл. 10 от настоящите Общи условия.
 3. MG PRODUCING има правото да дезактивира или заличи Потребителското име и Паролата за достъп до Потребителския профил на Регистрирания потребител и в случай, че Регистрираният потребител наруши право на интелектуална собственост на MG PRODUCING върху съдържащите се на уебсайтa www.mgproducing.com - обекти на интелектуална собственост.

Чл.15.

 1. MG PRODUCING има право (но не и задължение) да инсталира върху компютрите на Регистрирания потребител кукита (cookies) - малки текстови файлове, които се запазват от Интернет страницата чрез Интернет сървъра върху твърдия диск на Регистрирания потребител и дават възможност за възстановяване на информация за Регистрирания потребител, като го идентифицират и за проследяване на действията му. Кукита могат да бъдат инсталирани и от трети лица с цел рекламиране на стоки и услуги, които представляват интерес за Потребителя по време на неговото посещение на уебсайтa www.mgproducing.com. Потребителя може да откаже предоставянето на информация със заявка на info@mgproducing.com.
 2. MG PRODUCING може да поставя електронни препратки към други Интернет страници и ресурси и рекламни банери в www.mgproducing.com и за продажба на стоки и предоставяне на услуги от трети лица включително при условията на Контекстна реклама. MG PRODUCING си запазва правото при предоставяне на услугата „Безплатна пощенска кутия" по чл. 9, ал. 2 и в Потребителски му профил в www.mgproducing.com да поставя на вниманието на Регистрирания потребител или да прикача към текста на съобщението му и на самата Интернет страница електронни препратки и рекламни банери, сочещи към уебсайтове, собственост на MG PRODUCING или такива, намиращи се извън контрола му, включително при условията на Контекстна реклама. С приемането на настоящите Общи условия Потребителят се съгласява на вниманието му да бъдат поставяни електронни препратки и рекламни банери при условията на Контекстна реклама.
 3. MG PRODUCING има право да изпраща непоискани търговски съобщения до Регистрирания потребител с цел да предложи информация и реклами относно свои собствени или оферирани от други търговски дружества стоки и/или услуги, да прави запитвания по най-различни въпроси, да провежда анкети и други. С приемането на настоящите Общи условия Регистрираният потребител се съгласява да получава непоискани търговски съобщения от MG PRODUCING.
 4. MG PRODUCING има задължението да извършва наблюдение на информацията съхранявана, пренасяна или направена достъпна при предоставяне на Услугите, предмет на настоящите Общи условия, както да търси факти и обстоятелства, указващи извършването на неправомерна дейност от страна на Потребителя, посредством ползването на Услугите или от страна на трети лица, на които Потребителят е дал достъп до съхранените от него на сървъри на MG PRODUCING файлове.

Чл.16.

 1. MG PRODUCING си запазва правото да преустановява предоставянето на конкретни Услуги, достъпни чрез www.mgproducing.com, след отправяне предизвестие чрез публикуване на съобщение в www.mgproducing.com и/или в Потребителския профил на Регистрирания потребител.
 2. В случаите на преустановяване предоставянето на абонаментна услуга по чл. 10, ал. 2, т. 2, MG PRODUCING поддържа услугата достъпна за Регистрирания потребител до изтичане на предплатения абонаментен период. В случаите на чл. 10, ал. 2, т. 3 Регистрираният потребител има достъп до съответната услугата до изконсумиране на предплатения пакет, но за не повече от 90 (деветдесет) дни след публикуване на съобщението за предстоящото спиране на услугата.
 3. В случай, че Регистрираният потребител не е изконсумирал предплатения пакет Услуги в срока по ал. 3 MG PRODUCING възстановява на Регистрирания потребител неизползваната част от цената.

Чл.17.

 1. MG PRODUCING има право, но не и задължение, по своя преценка да изтрива информационни ресурси и материали, публикувани в www.mgproducing.com, когато същите противоречат на посочените на Интернет страницата на услугата правила или на предвидените в настоящите Общи условия изисквания.
 2. MG PRODUCING няма задължението да изтрива информационни ресурси и материали, публикувани в www.mgproducing.com по искане на Регистриран или нерегистриран потребител, който ги е публикувал.
 3. MG PRODUCING има право по своя преценка да спира или да ограничава временно достъпа на Регистрирания потребител до услуга, когато последният ползва услугата в нарушение на българското законодателство, настоящите Общи условия, публикуваните на Интернет страницата на услугата правила, Интернет етиката, добрите нрави или други приложими норми.
 4. MG PRODUCING има право, но не и задължение по своя преценка и без отправяне на предупреждение, да спира достъпа до и/или премахва съхранените от Потребители на сървъри на MG PRODUCING файлове, когато съдържанието на същите противоречи на предвидени в настоящите Общи условия изисквания и/или по преценка на MG PRODUCING – на повелителни норми на закона.

Права и задължения на Потребителя

Чл.18. Потребителят има право на достъп в режим on-line до Услугите, предоставяни посредством www.mgproducing.com, при спазване на условията и изискванията за достъп, определени от MG PRODUCING за всеки отделен вид услуга. За да може да ползува Услугите, Регистрираният потребител, следва да въведе Потребителското си име и Парола. Нерегистрираният потребител може да ползва Услугите за Нерегистрирани потребители по чл. 13 по-горе, предоставяни посредством www.mgproducing.com и без въвеждане на Потребителско име и Парола, но при условията и при спазване на изискванията на настоящите Общи условия.

Чл.19. Регистрираният потребител, има право на достъп и на корекция в режим on-line на личните си данни, предоставени при регистрацията.

Чл.20. Потребителят се съгласява да се придържа към условията, определени от MG PRODUCING, във връзка с особеностите на Услугите по отношение типа на режима на предоставяне, както и по отношение на всяка друга линия на поведение, възприета от MG PRODUCING и предназначена да защитава или подобрява качеството и надеждността на Услугите.

Чл.21. Потребителят сам осигурява необходимото му за ползването на предоставяните от MG PRODUCING Услуги компютърно оборудване и достъп до Интернет.

Чл.22.

 1. Правата на интелектуална собственост върху всички материали и ресурси, разположени на уебсайтa www.mgproducing.com (включително наличните бази данни), са обект на закрила по Закона за авторското право и сродните права, принадлежат на MG PRODUCING или на съответно указано от MG PRODUCING лице, преотстъпило правото на ползване на MG PRODUCING и не могат да бъдат използвани в нарушение на действащото законодателство.
 2. Правото на достъп на Потребителя не включва правото да се копира или възпроизвежда информация и да се използуват обекти на интелектуална собственост. Потребителят няма право да премахва знаците за търговска марка и принадлежност на друго право на интелектуална собственост от достъпните му материали, независимо дали носителят на съответните права е MG PRODUCING или трето лице.
 3. При копиране или възпроизвеждане на информация вън от допустимото, съгласно предходната алинея, както и при всяко друго нарушение на правата на интелектуална собственост върху ресурсите на MG PRODUCING, Потребителят дължи на MG PRODUCING неустойка в размер на 30 000 (три хиляди) лева за всяко отделно нарушение. Посоченият размер на неустойката не лишава MG PRODUCING от правото да претендира обезщетение и за по-големи вреди над размера на неустойката.
 4. Потребителят се задължава при ползуване на предоставяните от MG PRODUCING Услуги да не зарежда, съхранява на сървъра на MG PRODUCING, разпространява или използва по какъвто и да било начин и да не прави достояние на трети лица информация, данни, текст, звук, файлове, софтуер, музика, фотографии, графики, видео или аудиоматериали, съобщения, както и всякакви други материали:
  • а. противоречащи на българското законодателство, приложимите чужди закони, настоящите Общи условия, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави;
  • б. съдържащи заплаха за живота и телесната неприкосновеност на човека;
  • в. с порнографско съдържание или каквото и да било друго съдържание, което застрашава нормалното психическо развитие на ненавършилите пълнолетие лица или нарушава нормите на морала и добрите нрави;
  • г. които имат рекламна цел, освен с предварително разрешение от MG PRODUCING;
  • д. чието съдържание нарушава права или свободи на човека;
  • е. представляващи търговска или служебна тайна или друга конфиденциална информация;
  • ж. които са обект на право на интелектуална собственост на трети лица, освен със съгласието на титуляра на правото;
  • з. нарушаващи каквито и да било имуществени или неимуществени права или законни интереси на трети лица.
 5. При неспазване на изискванията на ал. 4, MG PRODUCING има право незабавно и без предварително предупреждение да спре достъпа на Потребителя и трети лица до съответната информация или материали, както и право на обезщетение за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, които са пряка и непосредствена последица от неизпълнението на задълженията по предходната алинея от страна на Потребителя. В тези случаи, MG PRODUCING има правото да сезира компетентните държавни органи за установяване на съответното нарушение.

Чл.23. Всеки Потребител се задължава при ползване на предоставяните от MG PRODUCING Услуги:

 • да спазва българското законодателство, приложимите чужди закони, настоящите Общи условия, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави;
 • да не накърнява доброто име на другиго и да не призовава към насилствена промяна на конституционно установения ред, към извършване на престъпление, към насилие над личността или към разпалване на расова, национална, етническа или религиозна вражда, да не проповядва фашистка или друга антидемократична идеология, да не нарушава чужди имуществени или неимуществени права, включително право на интелектуална собственост;
 • да уведомява незабавно MG PRODUCING за всеки случай на извършено или открито нарушение при използване на предоставяните Услуги;
 • да не се намесва в правилното действие на системата, включително, но не само, да не осуетява процедурата по идентификация на друг Потребител, да не осъществява достъп извън предоставения, да не накърнява или възпрепятства наличността, надеждността или качеството на Услугите по отношение на останалите Потребители, както и да не използва услугата по начин, предизвикващ отказ от Услугите;
 • да не извлича чрез технически средства или по технически начин информационни ресурси или части от информационни ресурси, принадлежащи към базите данни, разположени на уебсайта www.mgproducing.com и по този начин да не създава собствена база данни в електронен или друг вид;
 • да не се представя за друго лице, или по друг начин да заблуждава трети лица относно самоличността си или принадлежността си към определена група хора;
 • да не извършва злоумишлени действия по смисъла на настоящите Общи условия.

Чл.24. Освен в случаите когато е изрично уговорено, Потребителят не може да възпроизвежда, променя, заличава, публикува, разпространява и разгласява по друг начин информационните ресурси, публикувани на уебсайтовете www.mgproducing.com.

Отговорност. Органичаване на отговорността

Чл.25.

 1. MG PRODUCING полага грижи информацията в www.mgproducing.com да се поддържа винаги вярна и актуална, но не гарантира за достоверността и пълнотата на съдържанието и не се ангажира със срокове за актуализиране на информацията, освен ако е посочил нещо различно на уебсайта www.mgproducing.com (доколкото е приложимо). MG PRODUCING няма задължението и не гарантира, че предоставяните Услуги ще удовлетворят изискванията на Потребителя, нито че ще бъдат непрекъснати, навременни или сигурни. С приемане на настоящите Общи условия, Потребителят декларира, че използването на предоставяната услуга ще бъде изцяло на негов риск и отговорност, а страните се съгласяват, че MG PRODUCING не отговоря за евентуално причинени на Потребителя при ползване на предоставяната услуга вреди, освен ако са причинени от MG PRODUCING умишлено или при проявена груба небрежност.
 2. MG PRODUCING не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения, или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством предоставяните Услуги.

Чл.26.

 1. Доколкото не инициира предаването и не избира получателя на информацията, MG PRODUCING не отговаря за съдържанието на предаваната посредством предоставяните от него Услуги информация, както и за дейността на Потребителя.
 2. Доколкото не инициира предаването и не избира получателя на информацията, както и не избира и не променя извлечената информация, MG PRODUCING не отговаря за съдържанието на извлечената при използването на услугата "Търсене" информация.
 3. Доколкото няма обективната възможност и задължението и не контролира Интернет страниците и ресурсите, станали достъпни чрез поставените в www.mgproducing.com електронни препратки и рекламни банери или чрез използване на Услугите, MG PRODUCING не носи отговорност за противоправния характер на съдържанието и материалите, находящи се на тези Интернет страници и ресурси. MG PRODUCING не носи отговорност за претърпени вреди и пропуснати ползи, произтекли от използването, достъпa или недостоверността на материали и съдържание.
 4. MG PRODUCING не носи отговорност за съдържанието на съхраняваната на неговия сървър информация от Потребител и за противоправните действия, извършени чрез същия, при ползване на Услугите, предоставяни посредством www.mgproducing.com, както и за произтеклите за други лица вреди при достъпа или използването на тази информация, предоставена им от Потребителя.
 5. MG PRODUCING не носи отговорност за наличността и качеството на стоки и съдържанието на услуги, поставени на вниманието на Потребителя чрез публикуване в www.mgproducing.com или в Потребителския му профил (за Регистрирани потребители) на електронни препратки, рекламни банери и съобщения за продажба на стоки и предоставяне на услуги от трети лица и/или чрез прикачване на такива към текста на съобщенията му в пощенската му кутия. Доколкото действията на тези трети лица не са под контрола на MG PRODUCING, то същият не носи отговорност за противоправния характер на дейността на третите лица или за възникването, гарантирането, изпълнението, изменението и прекратяването на поети задължения и ангажименти във връзка с предлаганите от третите лица стоки и услуги, както и не отговаря за претърпени вреди и пропуснати ползи, произтекли от тези отношения.

Чл.27.

 1. MG PRODUCING не носи отговорност за непредоствяне на Услугите при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол - случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа Интернет и в предоставянето на услуги извън контрола на MG PRODUCING, както и при случай на нерегламентиран достъп или интервенция на трети лица във функционирането на информационната система или сървъра.
 2. MG PRODUCING не носи отговорност, спрямо Потребителя и трети лица, за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие прекратяването, спирането, променянето или ограничаването на Услугите, изтриването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността, или непълността на съобщения, материали или информация, пренасяни, използвани, записвани или станали достъпни чрез www.mgproducing.com
 3. Страните приемат, че MG PRODUCING не носи отговорност за непредоставянето на Услугите или предоставянето им с влошено качество в следствие на извършвани тестове от страна на MG PRODUCING с цел проверка на оборудване, връзки, мрежи и други, както и тестове, насочени към подобряване или оптимизиране на предоставяните Услуги. В тези случаи MG PRODUCING предварително уведомява Потребителя за възможното временно непредоставяне, съответно за влошеното качество на Услугите, чрез публикуване на съобщение в www.mgproducing.com.

Чл.28.

 1. Потребителят е длъжен да обезщети MG PRODUCING и всички трети лица за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, включително за платени имуществени санкции, платени адвокатски възнаграждения и други разходи, вследствие на предявени искове от и/или платени обезщетения на трети лица във връзка с Интернет страници и материали, които Потребителят е направил достояние на трети лица или направил достъпни чрез ползване на предоставените от MG PRODUCING Услуги в нарушение на българското законодателство, приложимите чужди закони, настоящите Общи условия, добрите нрави или Интернет етиката при ползване на услуги на www.mgproducing.com, както и във връзка с други нарушения на задълженията му по чл. 21 от настоящите Общи условия.
 2. Вън от горното, Регистрираният потребител се задължава да обезщети MG PRODUCING за всички вреди, причинени вследствие ползване на предоставените Услуги от трети лица, на които последният е предоставил Паролата си в нарушение на настоящите Общи условия.

 

Условия и услуги ←   → Лични данни