IV. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Лични данни

Чл.29. MG PRODUCING има право да събира и използва информация относно своите Потребители, когато лицето се регистрира като Регистриран потребител. Информацията, чрез която лицето може да бъде идентифицирано, може да включва име, фамилия, дата на раждане, пол, както и всяка друга информация, която лицето предоставя доброволно при регистрацията по чл. 4. Информацията включва и всяка друга информация, която Потребителят въвежда, използва или предоставя при заявяване, получаване или използване на стоки и услуги чрез уебсайта www.mgproducing.com или (доколкото е приложимо), участване в промоции, томболи и състезания, попълване на анкетни карти, въпросници, формуляри и други.

Обработване на информация за Регистрирания потребител

Чл.30.

  1. MG PRODUCING полага дължимата грижа и отговаря за защита на информацията за Потребителя, станала му известна по повод на предоставяне на Услугите - предмет на настоящите Общи условия, освен в случаите на непреодолима сила, случайно събитие или злоумишлени действия на трети лица.
  2. В регистрационната форма, попълвана от Регистрирания потребител при регистрацията, MG PRODUCING обозначава задължителния или доброволния характер на предоставяне на данните и последиците от отказ за предоставянето им. С изразяване на съгласие с настоящите Общи условия Регистрираният потребител се съгласява информацията за него да бъде обработвана по предвидения в тях ред.
  3. Ограниченията по ал. 1 не се прилагат, в случай че Потребителят или лица под негов контрол са извършили злоумишлени действия по смисъла на настоящите Общи условия или са нарушили права или законни интереси на трети лица. В този случай MG PRODUCING има право да предостави личната информация за Потребителя на съответните компетентни държавни органи съгласно действащото законодателство.

Цели, за които може да се използва информацията

Чл.31.

  1. MG PRODUCING събира и използва информацията по чл. 29 за целите си, предвидени в настоящите Общи условия, както и за предлагане на тази информация на трети лица с цел организиране на филмови, театрални, музикални и други продукции, томболи, запитвания, анкети, за статистически и всякакви други цели. Описаните цели, за които се използва информацията не са изчерпателно изброени и не пораждат задължения за MG PRODUCING.
  2. С приемането на настоящите Общи условия, Потребителят се съгласява с обработването и използването на личните му данни за целите на MG PRODUCING. Потребителят има право да възрази срещу обработването на личните му данни, като изпрати писмено съобщение до MG PRODUCING на посочените адрес или e-mail за контакти само при установени престъпни и/или други нарочно виновни действия от старна на MG PRODUCING.
  3. Потребителят има право да бъде уведомен преди личните му данни да бъдат разкрити на трети лица или използвани от тяхно име за целите на директния маркетинг, като му бъде предоставена възможност да възрази срещу такова разкриване или използване.

Разкриване на информацията

Чл.32. MG PRODUCING се задължава да не разкрива никаква ЛИЧНА информация за Потребителя и да не предоставя събраната информация на трети лица - държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато:

  1. Това не противоречи и/или пречи на целите на MG PRODUCING;
  2. информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация при спазване на законово установените процедури;
  3. други посочени в закона случаи.

 

Права и задължения ←   → Действие на договора